12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek ten wynosi 3000,00 zł. Dodatek przysługuje bez względu na kryterium dochodowe dla gospodarstwa domowego jednoosobowego oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE!! Wnioski będą wydawane dopiero po zatwierdzeniu ich projektu przez ministra właściwego ds. energii.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie w budynku przy ul. Lubelskiej 35 oraz w głównej siedzibie OPS, tj. ul. Lubelska 45. Informacje pod numerem telefonów: 81 88 75 018 oraz 81 88 11 490.