Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zmianami), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXIV/227/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów (zwany dalej projekt zmiany Studium), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24 - 170 Kurów, w godzinach pracy Urzędu, w sali konferencyjnej (na parterze).

Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów https://bip.kurow.eu (zakładka: Ogłoszenia i Komunikaty > Ogłoszenia) oraz na stronie internetowej https://www.kurow.eu (zakładka: Aktualności).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. od godz. 15:00 do 18:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, w Sali konferencyjnej (na parterze).

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w formie pisemnej do Wójta Gminy Kurów na adres: Urząd Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów lub drogą elektroniczną, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na ESP: /8dguj0r78k/SkrytkaESP lub /8dguj0r78k/skrzynka1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kurów.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów pod adresem: https://bip.kurow.eu (zakładka: Ochrona Danych Osobowych > Klauzule informacyjne).