Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), dalej u.u.c.p.g. wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549) nałożyła na gminy obowiązek systematycznej kontroli dokumentów związanych z pozbywaniem się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Obowiązek ten wynika z dodanego w art. 6 ust. 5aa u.u.c.p.g., zgodnie z którym "wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym". Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków będzie poddawany kontroli z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata.

Plan kontroli został opracowany w oparciu o prowadzoną na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 u.u.c.p.g. ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, określający liczbę kontroli niezbędnych do przeprowadzenia w określonym czasie umożliwiającym spełnienie przez gminę tego obowiązku.

Na terenie naszej gminy kontynuowany jest cykl kontrolny w tym przedmiocie.

Kontrola dokumentów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków będzie prowadzona w trybie wezwania właściciela nieruchomości do siedziby Urzędu Gminy Kurów celem przedłożenia zawartej umowy na wywóz nieczystości ciekłych z posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za te usługi, w wyznaczonym terminie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie. Należy pamiętać, że posiadane dowody płatności muszą potwierdzać regularność i ilość wywozu ścieków z danej nieruchomości.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Wójta Gminy Kurów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W przypadku stwierdzenia braku umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 6 ust. 6 u.u.c.p.g. gmina jest obowiązana zorganizować ich opróżnianie. W tym celu, na podstawie art. 6 ust. 7 i ust. 8 u.u.c.p.g. wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, której nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja zostaje wydana na okres 1 roku i ulega przedłużeniu na kolejny okres jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi – na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty jej obowiązywania – umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Jeśli w toku kontroli właściciel nieruchomości okaże stosowną umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości płynnych, ale stwierdzone zostanie pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, w tym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów, właściciel nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 2 i ust. 2a u.u.c.p.g. podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach. Z taką samą karą może spotkać się również ten, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli (art. 10 ust. 2d u.u.c.p.g.).