Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach przypomina, że podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a zarejestrowane przed wejściem w życie ww. ustawy, są zobowiązane do złożenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenia zawierającego następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • miejsce zamieszkania i adres,
  • siedzibę i adres podmiotu,
  • numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został nadany,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składające oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.