Działając na podstawie § 54 ust. 2 Statutu Gminy Kurów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 4956), uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kurów, odbędzie się wspólne posiedzenie członków:

 • Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Komunalnego i Inicjatyw Społecznych,
 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia (przewodniczący Rady Gminy - § 54 ust. 2 statutu).
 2. Wybór przewodniczącego posiedzenia (§ 54 ust. 3 statutu).
 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja na temat możliwości pozyskiwania energii z elektrowni wiatrowych.
 6. Przedstawienie informacji na temat trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030".
 7. Przedstawienie informacji na temat emisji obligacji Gminy Kurów.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kurów z wykonania budżetu, za 2020 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie, za rok 2020.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kurów.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030", w tym trybu jej konsultacji.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kurowie.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Dęba na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Brzozowa Gać.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Kurowie, stanowiących własność Gminy Kurów.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Kurów, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 - 2037.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021.
 20. Przedstawienie Oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kurów za rok 2020.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Artur Poniewierski