Świadczenia na NFZ w SPZOZ w Kurowie udzielane są przede wszystkim pacjentom, którzy podlegają ubezpieczeniu i posiadają aktualną deklarację do lekarza rodzinnego.

Pacjenci przynależni do naszej Przychodni niejednokrotnie zgłaszają trudności z zarejestrowaniem się na wizytę do lekarza. Aby zminimalizować ten problem poniżej przybliżymy zasady rejestracji pacjentów.

Według kontraktu z NFZ Ośrodek Zdrowia w Kurowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, w Klementowicach 8.00-15.00. Mając na uwadze dobro pacjentów rejestracja osobista – na miejscu w przychodni odbywa się każdego dnia już od 7.30. Rejestracja telefoniczna prowadzona jest w godzinach pracy przychodni tj. od 8.00 do 18.00.

Istnieje również możliwość rejestracji z 5-dniowym wyprzedzeniem- np. po recepty, skierowanie czy na wizytę kontrolną.

Rejestrując pacjentów wykorzystujemy numerki podporządkowane konkretnej godzinie. Z chwilą wyczerpania numerków o dalszej rejestracji i przyjęciu pacjenta decyduje lekarz w zależności od zaistniałych okoliczności np. nagłe zachorowanie, urazy.

Na potrzeby rejestracji z wyprzedzeniem rezerwowane są nr od godz. 10.00 i później- możemy wydać około 30% numerków, nie więcej!

Numerki od godziny 8.00-10.00, oraz nie wykorzystane numerki z późniejszych godzin do 17. 45 przeznaczone są dla pacjentów którzy chcą zarejestrować się w dniu zgłoszenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
  • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Jest możliwość ustalenia z lekarzem osobiście lub telefonicznie wizyty domowej u osób, których stan zdrowia uniemożliwia przybycie do przychodni, zwłaszcza leżących, z chorobami przewlekłymi. Odbywają się one wówczas najczęściej w godzinach 14.00-15.00.

Pacjenci nieubezpieczeni mają możliwość uzyskania porady płatnej oraz otrzymania recept ze 100% odpłatnością.

W sytuacjach nagłych ze świadczeń zdrowotnych korzystać mogą również pacjenci, którzy nie należą do SPZOZ Kurów z wyłączeniem pacjentów z sąsiednich gmin (decyzja NFZ)

WAŻNE

  1. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty prosimy o wcześniejsze powiadomienie aby umożliwić skorzystanie z porady lekarskiej innym osobom.
  2. Przy rejestracji wymagany jest nr pesel pacjenta!!! (obowiązuje ustawa RODO).

Poniżej przedstawiamy harmonogram pracy lekarzy w SPZOZ w Kurowie i Klementowicach. Zastrzegamy możliwość zmian w przypadku nieobecności któregoś z lekarzy, o czym informujemy na bieżąco osoby zainteresowane.

Pracownicy SPZOZ w Kurowie