Wójt Gminy Kurów informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Kurów zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o dokonanie stosownego zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, i jak najszybsze dostarczenie go do Urzędu Gminy Kurów.

Druk zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Kurowie, u sołtysów oraz w załączeniu do niniejszego artykułu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b nakazujący właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie posiada lub uchyla się od przedstawienia umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub dowodów uiszczania opłat za te usługi wówczas Gmina będzie organizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych na podstawie wydanej z urzędu decyzji Wójta, w której ustalony będzie:

  • obowiązek uiszczania opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  • wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek za wywóz nieczystości ciekłych uchwalonych przez Radę Gminy,
  • terminy uiszczania opłat,
  • sposób i terminy udostępniania zbiorników w celu ich opróżniania.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

pdfZgłoszenie do ewidencji - szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków (do druku)535.07 KB

docZgłoszenie do ewidencji - szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków (do edycji)47 KB