Wójt Gminy Kurów informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Kurów zobowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kurów (którzy tego obowiązku nie dopełnili) o dokonanie stosownego zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r.

Druk zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Kurowie, u sołtysów oraz do pobrania poniżej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Powyższy obowiązek dotyczy zarówno właścicieli posiadających szamba (zbiorniki bezodpływowe), jak i tych którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód podziemnych, nie rzadziej niż 1 raz do roku.

Zaleca się systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz komunalnych osadów ściekowych znajdujących na nieruchomościach z terenu Gminy Kurów. Będą bowiem przeprowadzane kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych pod kątem częstotliwości ich opróżniania oraz ilości odbieranych ścieków.

Szczegółowo weryfikowani będą mieszkańcy, którzy do dnia kontroli nie wywiązali się z obowiązku przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku nie wykonywania przez mieszkańców obowiązków określonych w ustawie mają zastosowanie przepisy karne art. 10 pkt 2 w/w ustawy.

Przypomina się również, iż zgodnie z art. 117 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.), każdy kto nielegalnie usuwa nieczystości ze swojej posesji podlega karze grzywny do 1500 zł lub karze nagany.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki