Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wyłożeniu do wglądu raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie, przekazanego przez stronę ukraińską oraz o możliwości wnoszenia uwag i wniosków dotyczących ww. dokumentacji.