Działając na podstawie art.40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), informuję o negatywnym wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego o powierzchni 0,84 ha położonej w Szumowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 663, teren z przeznaczeniem w planie zagospodarowania do eksploatacji kopalin pospolitych oznaczonym symbolem J5PE.

  1. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kurów.
  2. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, o powierzchni 0,84 ha, położona w Szumowie, oznaczona numerem ewidencyjnym 663, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach prowadzi księgę wieczystą LU1P/00042114/3.
  3. Wymaganego wadium nie wpłaciła żadna osoba.
  4. Cena wywoławcza za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosiła 155 000,00 zł + 23 % VAT.
  5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu i nie wpłacił wadium w wymaganym terminie.

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędu gminy na okres 7 dni: od 13 sierpnia 2019 – 20 sierpnia 2019 r. oraz przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kurow.eu.