Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO)

Papier

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Papier

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy
 • kartony, torby papierowe

Co powstaje:

 • filtry do kawy
 • opakowania na jajka
 • klosze oświetleniowe
 • papier toaletowy
 • opakowania do np. pizzy

Uprzejmie informuje, że terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania - z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, na przyporządkowany numer indywidualnego konta bankowego.

Wójt Gminy Kurów
-//- Arkadiusz Małecki

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz podjętej Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 7488) zawiadamiam, iż począwszy od 01 stycznia 2020 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 • 24,00 złotych - od jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 48,00 złotych - od dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 78,00 złotych - od trzyosobowego lub większego gospodarstwa domowego

oraz podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiące trzykrotność ustalonych powyżej stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:

 • 72,00 złotych - od jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 144,00 złotych - od dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 234,00 złotych - od trzyosobowego lub większego gospodarstwa domowego.

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszła w życie 6 września 2019 r. wszyscy będziemy musieli segregować odpady komunalne. Oznacza to, że 01 stycznia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości /zamieszkałych jak i niezamieszkałych, czyli firm, instytucji itp./ na terenie naszej gminy, którzy deklarowali nieselektywne zbieranie odpadów są zobowiązani złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu uwzględniając selektywną zbiórkę odpadów.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji, określi wysokość opłaty podwyższonej za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów i będzie naliczana opłata sankcyjna w wysokości trzykrotności wartości stawek podstawowych.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Ze względu na liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.

Jednocześnie informuję, że w przypadku stwierdzenia kolejnej niewłaściwej segregacji odpadów, zwłaszcza umieszczania w workach przeznaczonych na segregowane odpady odpadów zmieszanych, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia wyższej opłaty, według stawek jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Takie zachowania prowadzą do generowania wyższych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów i mogą skutkować wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), który ujednolica kolorystkę i sposób oznaczania pojemników na odpady.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady.
Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w Gminie Kurów z podziałem na frakcje określone w rozporządzeniu będzie odbywało się od 1 stycznia 2018 r., czyli z dniem rozpoczęcia świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie nowej umowy.

W dotychczasowym systemie segregacji odpadów dla mieszkańców gminy Kurów nastąpią niewielkie zmiany, które będą polegać na zmianie kolorystyki worków oraz zbieraniu do jednego worka dotychczas oddzielnie segregowanych tworzyw sztucznych i metali.

W związku z powyższym na terenie gminy Kurów obwiązywał będzie system segregowania odpadów na pięć rodzajów:

 1. Frakcja odpadów szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik koloru zielonego  oznaczony napisem "Szkło";
 2. Frakcja odpadów tworzyw sztucznych i metali, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego  oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne";
 3. Frakcja odpadów papieru, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury- pojemnik koloru niebieskiego  oznaczony napisem "Papier";
 4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik koloru brązowego  oznaczony napisem "Bio".
 5. Popiół koloru szary ciemny .

Podstawa prawna:

Ulotka:

W związku z Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 1501) Wójt Gminy Kurów informuje, iż od dnia 01 lipca 2015 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawki tej opłaty.

Uprzejmie informuję, że zbiórka popiołu obecnie została zakończona i zostanie wznowiona w październiku 2014 r. Zgromadzony popiół należy przechowywać na własnych posesjach do wznowienia jego odbioru.

Proszę nie wrzucać do koszy na odpady zmieszane: popiołu, ziemi i piasku.

W przypadku, gdy zmieszane odpady nie mieszczą się w koszu należy je gromadzić we własne worki w kolorze czarnym i w dzień wywózki wystawiać przy koszu.

Worki oraz pojemniki należy wystawić w dniu odbioru do godziny 7.00 przed posesją przy drodze publicznej w miejscu widocznym do odbioru.

Odpady z higieny osobistej: zużyte papiery, chusteczki higieniczne, patyczki, pampersy i inne należy wrzucać do kosza, czyli do odpadów zmieszanych.

Do kosza na odpady komunalne nie wolno wkładać odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych np.: leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, puszki i butelki po chemikaliach, odpady po drobnych remontach, połamanych części mebli, zużytych opon. Wymienione odpady należy dostarczyć do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na składowisku odpadów w Szumowie.

Proszę również o prawidłową segregację odpadów.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki