Ze względu na liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.

Jednocześnie informuję, że w przypadku stwierdzenia kolejnej niewłaściwej segregacji odpadów, zwłaszcza umieszczania w workach przeznaczonych na segregowane odpady odpadów zmieszanych, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia wyższej opłaty, według stawek jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Takie zachowania prowadzą do generowania wyższych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów i mogą skutkować wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), który ujednolica kolorystkę i sposób oznaczania pojemników na odpady.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady.
Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w Gminie Kurów z podziałem na frakcje określone w rozporządzeniu będzie odbywało się od 1 stycznia 2018 r., czyli z dniem rozpoczęcia świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie nowej umowy.

W dotychczasowym systemie segregacji odpadów dla mieszkańców gminy Kurów nastąpią niewielkie zmiany, które będą polegać na zmianie kolorystyki worków oraz zbieraniu do jednego worka dotychczas oddzielnie segregowanych tworzyw sztucznych i metali.

W związku z powyższym na terenie gminy Kurów obwiązywał będzie system segregowania odpadów na pięć rodzajów:

  1. Frakcja odpadów szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik koloru zielonego  oznaczony napisem "Szkło";
  2. Frakcja odpadów tworzyw sztucznych i metali, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego  oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne";
  3. Frakcja odpadów papieru, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury- pojemnik koloru niebieskiego  oznaczony napisem "Papier";
  4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik koloru brązowego  oznaczony napisem "Bio".
  5. Popiół koloru szary ciemny .

Podstawa prawna:

Ulotka:

Zawiadomienie Wójta Gminy Kurów o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 1501) Wójt Gminy Kurów informuje, iż od dnia 01 lipca 2015 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawki tej opłaty.

Uprzejmie informuję, że zbiórka popiołu obecnie została zakończona i zostanie wznowiona w październiku 2014 r. Zgromadzony popiół należy przechowywać na własnych posesjach do wznowienia jego odbioru.

Proszę nie wrzucać do koszy na odpady zmieszane: popiołu, ziemi i piasku.

W przypadku, gdy zmieszane odpady nie mieszczą się w koszu należy je gromadzić we własne worki w kolorze czarnym i w dzień wywózki wystawiać przy koszu.

Worki oraz pojemniki należy wystawić w dniu odbioru do godziny 7.00 przed posesją przy drodze publicznej w miejscu widocznym do odbioru.

Odpady z higieny osobistej: zużyte papiery, chusteczki higieniczne, patyczki, pampersy i inne należy wrzucać do kosza, czyli do odpadów zmieszanych.

Do kosza na odpady komunalne nie wolno wkładać odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych np.: leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, puszki i butelki po chemikaliach, odpady po drobnych remontach, połamanych części mebli, zużytych opon. Wymienione odpady należy dostarczyć do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na składowisku odpadów w Szumowie.

Proszę również o prawidłową segregację odpadów.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

  • Nie wsypujemy popiołu do koszy plastikowych.
  • Popiół suchy – nie zalany wodą, wystudzony - gromadzimy, aby uniknąć rozerwania przy załadunku, w ilości do 30 kg, wyłącznie w grubszych – odporniejszych na rozerwanie, workach plastikowych, koloru czarnego z napisem "POPIÓŁ".
  • Worki z popiołem będą odbierane w Kurowie, Brzozowej Gaci i Olesinie co 1 miesiąc, a w pozostałych miejscowościach raz na 2 miesiące, razem z innymi odpadami komunalnymi w dniu ich odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • W czarne worki plastikowe przeznaczone na popiół będzie nas zaopatrywać firma wywożąca odpady. W przypadku nie otrzymania worka lub większego zapotrzebowania na nie otrzymamy je w Urzędzie Gminy Kurów.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

Uprzejmie przypominam, że segregacja odpadów komunalnych powinna się odbywać zgodnie z poprzednim komunikatem z czerwca 2013 roku, umieszczonym na stronie internetowej Gminy Kurów w zakładce "Gospodarka odpadami".

Ponadto informuję, że ODPADY INNE: meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, metale /złom/, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia np. puszki po farbach, lakierach, pozostałości kwasów, rozpuszczalników, olejów, płynów do chłodnic, zużyte opony, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, przeterminowane leki i strzykawki są przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usytuowanym na składowisku w Szumowie. Poszczególne frakcje odpadów należy zbierać oddzielnie (nie należy łączyć odpadów rozbiórkowych, budowlanych ze styropianem, folią, blachą, szkłem, drewnem lub stolarką okienną). Sprzęt AGD i RTV powinien być kompletny (Nie może być częściowo demontowany).

Odpady nieposegregowane nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szumowie.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wójcicki

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 czerwca 2013 r. u sołtysów wsi, w Zakładzie Usług Komunalnych w Kurowie oraz w Urzędzie Gminy Kurów będą do pobrania worki do segregacji odpadów.

W następnych miesiącach worki będą zostawiane przez firmę odbierającą odpady, u właściciela nieruchomości, w dniu wywozu odpadów.

Przepraszamy za przejściowe niedogodności.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki