W październiku 2020 roku Rada Gminy Kurów uchwaliła nową metodę naliczania opłaty i wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kurów.

Na mocy Uchwały nr XVII/165/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 3 listopada 2020 r., poz. 5263) ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane będzie w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a stawki opłaty będą zróżnicowane w następujący sposób:

 1. dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
  1. 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość od 1 do 3 włącznie;
  2. 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość równej 4;
  3. 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość równej 5;
  4. 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość równej 6;
  5. 20,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość równej 7;
  6. 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość równej 8 i więcej.
 2. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Przeskocz do informacji o możliwych sposobach składania deklaracji.

Wybrana metoda i stawki opłat będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Wszelkie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikłe w bieżącym roku należy składać na starych deklaracjach.

Ponadto Rada Gminy Kurów na mocy uchwały NR XVII/168/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 3 listopada 2020 r., poz. 5265) zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ulga od 1 stycznia 2021 r. wynosić będzie 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest założenie przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja, więc w każdym momencie można się zdecydować na kompostowanie bioodpadów.

Nowy wzór deklaracji umożliwia zadeklarowanie posiadania kompostownika na nieruchomości i kompostowania bioodpadów.

Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że mimo deklaracji bioodpady nie są kompostowane, właściciel nieruchomości straci na co najmniej 6 miesięcy możliwość skorzystania ze zwolnienia w opłacie.

Zmiany powyższe pociągnęły za sobą konieczność wypełnienia i złożenia przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 18 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r.

Nie złożenie w wyznaczonym terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty w drodze decyzji.

Nowe wzory deklaracji można pobrać ze strony internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów w Punkcie Obsługi Interesanta (wejście od ul. Lubelskiej).

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w następujący sposób:

 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, np. z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Kurów (zakładka Usługi, sekcja ochrona środowiska i gospodarka odpadami - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) lub bezpośrednio w ePUAP.
  Uwaga! Z listy formularzy w oknie Wybór formularza należy wybrać "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021"
  Okno wyboru formularza Deklaracji w systemie ePUAP
  Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.).
  Z uwagi na panującą pandemię zachęcamy do wybrania tej formy przesyłania deklaracji!;
 • dostarczenie wypełnionej deklaracji do siedziby Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, 24- 170 Kurów do Punktu Obsługi Interesanta (wejście od ul. Lubelskiej) w godzinach pracy urzędu z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • w terminie uprzednio uzgodnionym telefonicznie (81 88 11 777) po godzinach pracy urzędu w dni robocze do godz. 18:00 oraz dodatkowo w dwie soboty tj. 5 i 12 grudnia 2020 roku w godz. 8:00 - 12:00 z zachowaniem odstępów czasowych między interesantami oraz reżimu sanitarnego;
 • przesłanie wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Kurów ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów z dopiskiem: DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
 • dostarczenie kompletnie wypełnionej deklaracji do mobilnego punktu w dniu 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek):
  • Barłogi - przy świetlicy wiejskiej w godz. 12:15 – 13:00
  • Bronisławka - przy świetlicy wiejskiej w godz. 8:00 – 10:00
  • Buchałowice - przy świetlicy wiejskiej w godz. 10:15 – 12:00
  • Choszczów - przy świetlicy wiejskiej w godz. 10:15 – 12:00
  • Dęba - przy sklepie w godz. 12:15 – 13:00
  • Kłoda - przy świetlicy wiejskiej w godz. 8:00 – 10:00
  • Klementowice
   • przy stacji PKP w godz. 8:00 – 10:00
   • dolny parking przy kościele w godz. 10:15 – 12:15
  • Łąkoć - przy sklepie w godz. 10:15 – 12:00
  • Płonki - przy remizie OSP w Płonkach w godz. 8:00 – 10:00

Właściciele lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych oraz tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe nie są zobowiązani do złożenia deklaracji. Formularz składa zarządca lub administrator nieruchomości.

Urząd Gminy zweryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za odpady, dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Kurów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy gromadzą odpady w sposób selektywny, nie składają deklaracji. O wysokości nowej opłaty, która będzie obowiązywała w 2021 r. zostaną oni powiadomieni listownie, poprzez zawiadomienie.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki