Logotypy Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Funduszu Spójności

Projekt pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurów" jest współfinansowaniu Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki jako Instytucji Wdrażającej.

Na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-569/13-00 podpisane w dniu 22.12..2014r. przyznano Gminie Kurów dofinansowanie na realizację zadania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kurów" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość zadania: 12 915,00 zł
Kwota dofinansowania: 10 977,75 zł

Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurów na lata 2015 - 2020" jest dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety Gminy Kurów dotyczące poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego gminy. Przedstawia on kierunki działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów projektu w perspektywie do 2020 roku.

Celem głównym niniejszego Planu jest "Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję gazów cieplarnianych". Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji podstawowych celów strategicznych: i operacyjnych.

Cele strategiczne i operacyjne
Cel strategicznyCel operacyjny
Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych oraz energochłonnej infrastruktury obiektów użyteczności publicznej i gospodarczej 1.1Wykorzystanie energooszczędnych technologii źródeł światła
1.2Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności energetycznej w budynkach oraz obiektach publicznych
2  Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii2.1Wykorzystanie potencjału słonecznego obszaru do produkcji energii elektrycznej
2.2Wzrost zastosowania potencjału słonecznego do produkcji energii użytkowej
2.3Modernizacja źródeł ciepła
3  Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych  3.1Poprawa przepustowości infrastruktury drogowej
3.2Zwiększenie liczby niskoemisyjnych pojazdów na obszarze gminy
3.3Tworzenie infrastruktury technicznej dla rozwoju turystyki rowerowej
4  Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych oraz kreowanie ekoinnowacji  4.1Kompleksowe działania z zakresu edukacji ekologicznej
4.2Wypracowanie i wdrożenie docelowego modelu sterującego zarządzaniem gospodarką niskoemisyjną gminy
4.3Zielone zamówienia publiczne

W obrębie każdego celu operacyjnego przypisano odpowiednie kierunki działań. Ich charakterystykę dostosowano do aktualnej sytuacji energetycznej gminy, ukierunkowane zostały na maksymalny efekt ekologiczno-energetyczny przy zachowaniu technicznej i finansowej wykonalności.

Niniejszy dokument wpisuje się w wypełnienie zobowiązań Polski, wynikających z obowiązujących regulacji Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na przyjęty w grudniu 2008 r. pakiet klimatyczno-energetyczny "3 x 20". Celem szczegółowym pakietu jest wprowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz osiągnięcia:

  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (EGC) o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990r. przez każdy kraj członkowski,
  • zwiększenia efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%,
  • zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r.

Niniejszy dokument zawiera następujące informacje:

  • ogólną charakterystykę Gminy Kurów,
  • emisję CO2 w roku bazowym, w tym: metodologię ustalania wielkości bazowej (zakres inwentaryzacji, analiza głównych źródeł emisji, bilans energetyczno-ekologiczny gminy, działania podjęte przez Gminę Kurów na rzecz redukcji CO2 oraz scenariusz zaniechania redukcji gazów cieplarnianych),
  • analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych gospodarki niskoemisyjnej gminy,
  • plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2, w tym: zakładany poziom emisji CO2 oraz mapa projektu,
  • wdrażanie projektu oraz monitoring i ewaluacja.

Gospodarka niskoemisyjna jest to gospodarka charakteryzująca się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Plan przedstawia wyliczenia dotyczące ilości wyemitowanego do atmosfery dwutlenku węgla w roku bazowym 2010 i w roku pośrednim 2014 oraz przewidywane ilości tego gazu cieplarnianego wyemitowane do atmosfery w roku docelowym 2020 po wprowadzeniu w życie wszystkich działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych wymienionych w dokumencie.

Celem głównym "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurów" jest redukcja emisji dwutlenku węgla w roku 2020 w stosunku do roku 2010 o 20%. Zakładany poziom redukcji będzie wymagał działań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych, których efektem końcowym będzie emisja dwutlenku węgla w roku 2020 na poziomie niższym o 20%. Na powyższy efekt niewątpliwie wpływ będą miały również cele pośrednie: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie z 20,0% w roku 2010 do co najmniej 24% w roku docelowym oraz poprawa efektywności energetycznej zasadna również z zachowaniem ekonomicznych uwarunkowań.

Niniejszy dokument będzie przyczyniał się do promowania zasad zrównoważonego rozwoju i jednocześnie aktywnie wspierał wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, poprzez podjęcie kompleksowych działań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawy efektywności energetycznej i wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kurów. Realizacja wymienionych w dokumencie działań tj.: modernizacja instalacji oświetleniowej, termomodernizacja obiektów, produkcja energii elektrycznej z ogniw PV, wykorzystanie technologii gazowych pomp ciepła, wykorzystanie konwersji termicznej do przygotowania c.w.u., poprawa przepustowości dróg lokalnych, utworzenie infrastruktury rowerowej, transport niskoemisyjny oraz działania z zakresu edukacji ekologicznej wpłynie niewątpliwie pozytywnie na stan środowiska naturalnego oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego gminy.

Wójt Gminy Kurów
/-/Stanisław Wójcicki