Program rządowy Posiłek w szkole i w domu

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Nazwa programu: Posiłek w szkole i w domu
Dofinansowanie: 72 600,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 121 000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie realizuje w 2022 roku program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Celem Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, a także osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłku (OPS realizuje posiłek w formie opłacania obiadów w placówkach oświatowych),
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  1. 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  2. 900,00 zł dla osoby w rodzinie.