Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Kurów

Projekt zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego, w pow. puławskim, w gm. Kurów. Teren projektu obejmuje 18 miejscowości w gminie Kurów. Zakres projektu zakłada instalację 117 instalacji fotowoltaicznych, będących przez cały okres trwałości (5 lat) własnością Gminy Kurów, będą usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywatnych, z którymi Gmina Kurów podpisała umowy użyczenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Kurów.

Numer umowy: RPLU.04.01.00-06-0033/19
Beneficjent: GMINA KURÓW
Wartość projektu: 1 811 832,12 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 669 938,00 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 667 975,60 PLN
Poziom unijnego dofinansowania: 40,00 %
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-01-04
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-11-30

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kurów

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w 6 budynkach użyteczności publicznej w gminie Kurów. Zakres prac obejmuje m.in.: remont i docieplenie dachu; stropu, poddasza; docieplenie ścian zewnętrznych; podłóg; wymianę stolarki okiennej, drzwiowej; odtworzenie schodów wejściowych; instalację fotowoltaiczna; wymianę instalacji c.o. i c.w.; montaż układów pomiarowych.

Zadania w projekcie: Roboty termomodernizacyjne - Komisariat Policji i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie (w tym instalacja fotowoltaiczna), Roboty termomodernizacyjne - budynek Świetlicy Wiejskiej w m. Brzozowa Gać, Roboty termomodernizacyjne - budynek Poczty w Kurowie, Roboty termomodernizacyjne - budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie, Roboty termomodernizacyjne - budynek Szkoły Podstawowej w Kurowie, Roboty termomodernizacyjne - budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Klementowicach, Audyty energetyczne, SW, Nadzór inwestorski, Kampania informacyjno-promocyjna.

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Produktu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 6;
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej: 1;
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 6 104,80 m2;

Rezultatu:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 4176 GJ/rok;
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE: 0,005 MW;
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1 293 627 kWh/rok;
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 291,67 t/rok,
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 9,01 MWh/rok,
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji OZE: 5,0 MWhe/rok

Grupy docelowe projektu: mieszkańcy Gminy Kurów korzystający z usług przedmiotowych placówek.

Numer umowy: RPLU.05.02.00-06-0029/16
Beneficjent: GMINA KURÓW
Wartość projektu: 4 834 378,77 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 3 712 123,04 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 3 155 304,57 PLN
Poziom unijnego dofinansowania: 85,00 %
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-11-15
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-09-30

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów

Projekt zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego, w pow. puławskim, w gm. Kurów. Teren projektu obejmuje 18 miejscowości w gminie Kurów. Zakres projektu zakłada instalację 475 szt. zestawów kolektorów słonecznych w obiektach prywatnych do przygotowania C.W.U. o łącznej mocy 1,42MW. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców gminy Kurów korzystających z efektów realizacji projektu wyniesie ok. 1400 w 475 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5 lat) własnością Gminy Kurów, będą usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywatnych, z którymi Gmina Kurów podpisała umowy użyczenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Kurów.

Cele szczegółowe:

 • Cel 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [475 szt. o łącznej mocy 1,42MW w 2018 r., produkcja 853,02 MWht w 2019 r.];
 • Cel 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych [290,90 t. ekwiwalentu CO2 / rok od 2019 r.];
 • Cel 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [475 instalacji od 2018 r.].

Numer umowy: RPLU.04.01.00-06-0082/16
Beneficjent: GMINA KURÓW
Wartość projektu: 4 954 551,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 4 446 450,00 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 3 779 482,50 PLN
Poziom unijnego dofinansowania: 85,00 %
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-03-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-07-31

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zalecenia i cennik usług serwisowych - kolektory słoneczne i pompy ciepła

pdfZalecenia3.76 MB

pdfCennik usług serwisowych (obowiązujący od 01.01.2022)436.97 KB

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Działając na podstawie art. 33 ust 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), informuję, że Gmina Kurów przystąpiła do realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (umowa nr: RPLU.02.01.00-06-0009/16-00 – Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego).

Funkcję Partnera Wiodącego projektu pełni Miasto Zamość.

Projekt jest realizowany z partnerami z sektora finansów publicznych na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zasady partnerstwa oraz podział zadań pomiędzy partnerami określa umowa partnerska z dnia 12 października 2016 r.

W ramach projektu oprogramowanie stosowane przez Urząd Gminy Kurów, zostanie dostosowane pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, wdrożone e-usługi publiczne oraz portale dla obywateli zbudują platformę dialogu społecznego oraz komunikacji społecznej, natomiast modernizacja, zintegrowanie systemów dziedzinowych oraz uczestnictwo w szkoleniach znacznie wpłynie na jakość pracy pracowników Urzędu Gminy Kurów.