Logo ePUAPElektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).

W celu skorzystania z ESP Urzędu Gminy w Kurowie dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki Urzędu Gminy w Kurowie na ePUAP: /8dguj0r78k/SkrytkaESP lub /8dguj0r78k/skrzynka1

Istnieje możliwość skorzystania z formularza elektronicznego Pisma ogólnego do podmiotu publicznego na platformie ePUAP.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez ESP Urzędu Gminy w Kurowie na platformie ePUAP;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu instytucji, mieszczącego się w pokoju nr 18 przy ul. Lubelskiej 35 w Kurowie na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
  • Płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
  • XLS, CSV
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.