Funkcję Wójta Gminy sprawuje Arkadiusz Małecki
Tel: (81) 88-11-151

Zadania Wójta:

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

 • właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 • prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 • ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 • stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 • właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Wójt:

 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 • ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Gminy,
 • koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 • załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 • nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 • podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady Gminy.

Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje Marcin Chmurzyński
Tel: (81) 88-11-151

Do zadań Zastępcy Wójta należy:

 • Zastępstwo Wójta podczas jego nieobecności,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta,
 • Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych,
 • Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach z zakresu oświaty,
 • Sprawowanie nadzoru nad stanowiskami:
  1. Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego,
  2. Stanowisko pracy ds. inwestycji, zamówień publicznych, środków pomocowych oraz promocji i komunikacji społecznej,
  3. Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 • Wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Funkcję Sekretarza od 1.08.2012 r. sprawuje Barbara Nowacka
Tel: (081) 88-11-151

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
 • organizowanie współdziałania z osiedlami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 • nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 • adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
 • przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta,
 • gospodarka etatami oraz funduszem płac,
 • wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
 • utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
  • warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
  • świadczeń socjalnych,
  • podwyższania kwalifikacji zawodowych.
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
 • wykonywanie innych poleceń Wójta.

Funkcję Skarbnika od 16.09.2019 r. sprawuje Aleksandra Podleśna
Tel: (81) 88-11-151

Do zadań Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów budżetu Gminy,
 • kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu
 • prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  1. zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
  3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez jednostki i zakłady budżetowe.
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
  3. następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania.
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 • wykonywanie innych poleceń Wójta.