Rozmiar czcionki: ZwiększUstaw domyślny rozmiarZmniejsz
Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Najnowsze galerie
Rozkłady jazdy PKS

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

Statystyki
Dziś93
Wszystkie128941
Firmy lokalne
Drukuj

Informacja o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

czwartek, 02, lipiec 2015 11:16.

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Drukuj

Wakacje 2015 w placówkach kultury

piątek, 26, czerwiec 2015 14:00.

Placówki Kultury zapraszają:

Gminna Biblioteka Publiczna – ul. I Armii WP 1

do korzystania z księgozbioru i prasy

  • od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1800
  • w soboty w godz. 900 – 1600

do korzystania z czytelni internetowej

  • codziennie w godzinach pracy Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury – ul. Kilińskiego 2

do gry w bilard, hokeja, tenis stołowy i piłkarzyki w lipcu:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 830 – 1530

w sierpniu:

  • w poniedziałki i wtorki w godz. 830 – 1530
  • od środy do soboty w godz. 1230 - 1830
  • w niedziele w godz. 1500 - 1900

w dniu 15.08. od godz. 1200 – na uroczystości 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej

w dniu 16.08. od godz. 1500 do godz. 2200 na Dożynki Gminy Kurów w Brzozowej Gaci

Drukuj

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych

środa, 24, czerwiec 2015 13:37.

WNIOSKI
o udzielenie dofinansowania na realizację nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kurów, w roku 2015.

W związku z zawartą umową o współpracy przy realizacji zadania- dofinansowania nowych pokryć dachowych, które jest elementem projektu pn.: "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Wójt Gminy Kurów ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla mieszkańców z terenu gminy Kurów, w postaci uzyskania nowego pokrycia dachowego, dla beneficjentów ostatecznych spełniających przesłanki określone przez ustawodawcę w art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), w oparciu o zamieszczony poniżej regulamin dofinansowania.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 29 czerwca do 10 lipca 2015 roku.

Do korzystania ze wsparcia rzeczowego uprawnione są osoby fizyczne (beneficjenci ostateczni) będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej na terenie gminy Kurów, które złożą wniosek o pomoc rzeczową do koordynatora gminnego w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, pokój 3, parter.

W przypadku nieruchomości, których prawo własności lub użytkowania wieczystego przysługuje więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez współwłaścicieli lub przez pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy złożyć pełnomocnictwo.

Podstawą wsparcia rzeczowego dla uprawnionych beneficjentów jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Ze wsparcia rzeczowego (koszt zakupu blachy) korzystać mogą beneficjenci ostateczni, których dochody miesięczne na osobę w rodzinie nie przekraczają 456 zł netto, a w przypadku osób samotnych 542 zł netto zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.

Ze wsparcia rzeczowego mogą korzystać również osoby, których dochód przekroczył w/w kwoty lecz znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej ze względu na: niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, potrzebę ochrony macierzyństwa, wielodzietności lub niepełnosprawności w rodzinie albo sytuację kryzysową.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do koordynatora gminnego, który sporządza listę rankingową beneficjentów ostatecznych przewidzianych do akceptacji przez Biuro Główne Projektu.

Wsparcie dla najuboższych polega na przyznaniu:

  • blachy pokryciowej w ilości zgodnej z powierzchnią dachu zawierającego azbest (m2) zdemontowanego z nieruchomości określonej we wniosku, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna ilość przyznanej blachy nie może przekroczyć 200 m2,
  • folii paroprzepuszczalnej stosowanej pod pokrycia dachowe w ilości m2 odpowiadającej ilości blachy do pokrycia dachowego,
  • oraz gąsiorów kalenicowych w ilości niezbędnej do montażu pokrycia dachowego.

Zakres pomocy nie przewiduje przyznania innych dodatkowych elementów przy nowym pokryciu dachowym m.in. rynien, okuć kominowych, podkładek, śrubek, wkrętów itp. oraz opłacenia wykonania nowego pokrycia.

Po otrzymaniu blachy uczestnik programu ma 45 dni na jej założenie na dach. Po tym terminie nie będzie możliwości zamontowania otrzymanej blachy.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać ze strony internetowej oraz w Urzędzie Gminy Kurów, w pokoju nr 3. Szczegółowych informacji udziela w urzędzie Koordynator Projektu, nr tel.: 81 88 11 151 wew. 28 lub 81 88 75 008.

Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego - aktualizacja PGO

piątek, 19, czerwiec 2015 10:19.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z prognozą oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko oraz Planem inwestycyjnym.

Drukuj

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

wtorek, 09, czerwiec 2015 19:00.

Powiat Puławski w roku 2015 kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej informacji na temat programu w załączniku.

 

Drukuj

X jubileuszowy Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych

wtorek, 09, czerwiec 2015 18:56.

X jubileuszowy Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych

Drukuj

Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia działalności GOK w Kurowie

poniedziałek, 08, czerwiec 2015 14:58.

Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia działalności GOK w Kurowie

Drukuj

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie - Album

poniedziałek, 08, czerwiec 2015 14:49.

Drukuj

Darmowe podręczniki do nauki języka angielskiego

poniedziałek, 08, czerwiec 2015 14:45.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego podręcznika do nauki języka angielskiego.

Akcja trwa do 21 czerwca 2015 r.

Aby otrzymać darmowy podręcznik wystarczy wejść na stronę www.wkdk.pl/podrecznik i wpisać poniższy kod podczas rejestracji.

Kod upoważniaj±cy do odebrania darmowego podręcznika:

PU1510

Dodatkowe informacje na temat akcji dostępne są pod nr telefonu: 78 681 76 55


Organizatorzy akcji:

Fundacja Petrus Warszawskie Kolegium Doskonalenia Kadr

Drukuj

Stypendia szkolne 2014/2015 - odbiór decyzji

środa, 03, czerwiec 2015 08:49.

Rodzice uczniów ubiegających się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2014/2015 proszeni są o odbiór decyzji w Publicznym Gimnazjum Nr 1, ul. Lubelska 16, 24-170 Kurów - pokój nr 2.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest odbiór decyzji.

Drukuj

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

poniedziałek, 01, czerwiec 2015 09:23.

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Drukuj

Widowisko teatralne "O czym śpiewa smerfolas"

poniedziałek, 01, czerwiec 2015 09:22.

Widowisko teatralne "O czym śpiewa smerfolas"

Drukuj

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

piątek, 29, maj 2015 14:17.

Drukuj

Uroczystość odsłonięcia obelisku w Klementowicach

środa, 27, maj 2015 20:02.

Drukuj

Czerwcowe badania rolne realizowane przez GUS - Informacje

środa, 27, maj 2015 11:24.

Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 192/2013/D/OZ z dnia 17.06.2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn.:

"Pielęgnacja pomników przyrody - dębów szypułkowych na terenie Gminy Kurów
w miejscowościach Klementowice, Kłoda i Barłogi"

jest dotowana na podstawie umowy nr 116/2014/D/OP z dnia 22.04.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

G M I N A    K U R Ó W

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach realizowanego przedsięwzięcia
"Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I."

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promocja firm lokalnych

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

© 2015 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.