Rozmiar czcionki: TPL_MX_JOOFREE4_BIGGERTPL_MX_JOOFREE4_RESETTPL_MX_JOOFREE4_SMALLER

DEKLARACJE PODATKOWE
(Strona Biuletynu
Informacji Publicznej)

O Nas...

Kwartalnik Gminy Kurów

O Nas... Kwartalnik Gminy Kurów (Numer 3/Marzec 2016)

Nr 3/Marzec 2016

Wszystkie numery

Najnowsze galerie
Drukuj

Indiańskie Lato

poniedziałek, 30, maj 2016 19:41.

Indiańskie Lato

Drukuj

Zaproszenie na XIII Sesję VII kadencji Rady Gminy Kurów

niedziela, 29, maj 2016 11:58.

Uprzejmie zapraszamy na XIII Sesję VII kadencji Rady Gminy Kurów, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 1230 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kurów.

Drukuj

Projekt "Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy"

niedziela, 29, maj 2016 11:53.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w projekcie "Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy".

Projekt jest skierowany do młodych mieszkańców województwa lubelskiego (osób w wieku 15-29 lat), którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą, tzw. młodzież NEET.

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci:

  1. wsparcie psychologiczne i doradcze (poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe);
  2. pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/uczestniczki i pomoc w znalezieniu pracy;
  3. specjalistyczne szkolenia, takie jak: "Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG", "Kosmetyczka", "Pracownik obsługi biurowej", "Przedstawiciel handlowy/techniki sprzedaży", "Monter urządzeń energii odnawialnej" (w tym także stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i wyżywienie w trakcie szkoleń);
  4. płatne staże w przedsiębiorstwach przez okres 3-miesięcy.
Załączniki:
Pobierz plik (ProjektMAD_Informacje_05-2016.pdf)Informacje o projekcie373 kB
Pobierz plik (ProjektMAD_plakat.pdf)Plakat informacyjny1174 kB
Drukuj

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

poniedziałek, 23, maj 2016 21:10.

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Drukuj

Zawiadomienie - osłabienie drzewostanów sosnowych

poniedziałek, 23, maj 2016 21:08.

Zawiadamiam wszystkich właścicieli lasów, że z powodu suszy i niskiego poziomu wody gruntowej w 2015 roku doszło do osłabienia drzewostanów sosnowych, które zostały zaatakowane przez kornika ostrozębnego. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli lasów o przeprowadzenie zabiegów ograniczających populację kornika ostrozębnego poprzez wycinanie zasiedlonych drzew (usychające sosny).

Właściciele lasów zobowiązani są na podstawie art. 9 ustawy o lasach z dnia 28 września 1997 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 101, poz. 444) do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

Zabiegi pozwolą na utrzymywanie drzewostanu na potrzeby właściciela.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wojcicki

Drukuj

XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin

sobota, 21, maj 2016 16:29.

Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 (z 04.2016 r.)

czwartek, 19, maj 2016 18:47.

Wójt Gminy Kurów ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kurów w 2016 roku.

Drukuj

Madonny - wystawa Urszuli Bydlińskiej

środa, 18, maj 2016 20:46.

Madonny - wystawa Urszuli Bydlińskiej

Drukuj

Azbest 2016 - ogłoszenie o naborze wniosków

poniedziałek, 16, maj 2016 15:43.

W związku z umieszczeniem zadania p.n.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" w "Planie rzeczowo-finansowym dotacji WFOŚiGW w Lublinie na rok 2016", informuję o możliwości składania wniosków o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Kurów.

Termin składania wniosków na rok 2016: od dnia 16.05.2015 r. do dnia 25.05.2015 r.

Drukuj

LGD "Zielony Pierścień" - projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

poniedziałek, 16, maj 2016 14:38.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" podjął uchwałę w sprawie projektu zmiany kryteriów oceny i wyboru projektów. Uwagi można zgłaszać do 25 maja br.

Komisja ds. wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która w imieniu Województwa Lubelskiego oceniała Lokalne Strategie Rozwoju złożone przez LGD, wskazała, że konieczne jest uzupełnienie przyjętych przez Lokalną Grupę Działania "Zielony Pierścień" kryteriów oceny i wyboru projektów o jeszcze jedno kryterium wynikające z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Chodzi o preferencje dla miejscowości z liczbą mieszkańców poniżej 5 tys., w których mają być realizowane przedsięwzięcia niekomercyjne.

W związku z tym proponuje się dodatkowe kryterium pn. "miejsce realizacji operacji" do oceny operacji w ramach następujących przedsięwzięć w przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju: 2.1.1 – "Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej"; 2.1.2 – "Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej" oraz 2.2.1 – "Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego".

Poniżej publikujemy uchwałę Zarządu wraz z załącznikiem, w którym na czerwono wpisano proponowane zmiany.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 25 maja br. drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), faksem (81 50 16 140), osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień", Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Drukuj

XVI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o tematyce Religinej

czwartek, 12, maj 2016 10:46.

XVI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o tematyce Religinej

Drukuj

Baśń o Babie Jadze, Sowie, Kruku i Kocie

czwartek, 12, maj 2016 10:45.

Baśń o Babie Jadze, Sowie, Kruku i Kocie

Drukuj

Zawiadomienie - zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

piątek, 06, maj 2016 21:43.

Wójt Gminy Kurów informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Kurów zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o dokonanie stosownego zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, i jak najszybsze dostarczenie go do Urzędu Gminy Kurów.

Druk zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Kurowie, u sołtysów oraz w załączeniu do niniejszego artykułu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b nakazujący właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie posiada lub uchyla się od przedstawienia umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub dowodów uiszczania opłat za te usługi wówczas Gmina będzie organizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych na podstawie wydanej z urzędu decyzji Wójta, w której ustalony będzie:

  • obowiązek uiszczania opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  • wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek za wywóz nieczystości ciekłych uchwalonych przez Radę Gminy,
  • terminy uiszczania opłat,
  • sposób i terminy udostępniania zbiorników w celu ich opróżniania.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

Drukuj

XIII konkurs recytatorski "Ojczyzna Słowem Malowana"

piątek, 06, maj 2016 21:14.

XIII konkurs recytatorski "Ojczyzna Słowem Malowana"

Drukuj

Ogłoszenie w sprawie kolektorów słonecznych

czwartek, 05, maj 2016 21:40.

Informuję, że Gmina Kurów przygotowuje wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zakresie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy, którzy złożyli deklaracje dotyczące udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych do podpisania umów użyczenia, które są niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Umowę należy podpisać do dnia 20 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, pokój nr 3.

Wniosek na instalacje fotowoltaiczne nie będzie przygotowywany ze względu na małe zainteresowanie (do dnia 29 kwietnia 2016 r. złożono 19 deklaracji).

Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 213/2015/D/OZ z dnia 17.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn.:

"Pielęgnacja pomników przyrody - dębów szypułkowych
na terenie Gminy Kurów

w miejscowościach Klementowice, Kłoda i Barłogi"

jest dotowana na podstawie umowy nr 116/2014/D/OP z dnia 22.04.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

G M I N A    K U R Ó W

Budowa przyłączy kanalizacyjnych
w ramach realizowanego przedsięwzięcia

"Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I."

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OBYWATEL.GOV.PL - Informacje i usługi przyjazne obywatelom

OBYWATEL.GOV.PL - Informacje i usługi przyjazne obywatelom

Promocja firm lokalnych

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy - Mikroporady.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Kurów, ul. I Armii WP 1
(Punkt Informacji Turystycznej)

Czwartek
godz. 8.00 - 12.00

Plik PDFInformacja - Nieodpłatna pomoc prawna

Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

Rozkłady jazdy PKS
Statystyki
Dziś32
Wszystkie179076
Firmy lokalne
© 2016 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.